Tanto arts (knife disarm and defence)

Gokyo shomen 1

Munetsuki (thrust to abdomen)

Shomenuchi (downward cut to head)

Yokomenuchi (circular cut to side of neck) iriminage

 

Tanto tori demonstration – Morihiro Saito Sensei

 

 

 

Advertisements