Training notes: Morotedori shiho nage

In the following video, Morihiro Saito Sensei (9th Dan) demonstrates the Aikido technique Morotedori shiho nage.